Regulamin SSL

Regulamin certyfikatów SSL

Agencja - firma veeo Sp. z o.o. z siedzibą w Krzemienica 303 37-100 Łańcut, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00005592580, posiadająca NIP: 8151799608  i REGON: 361596510.
Certyfikat SSL - zbiór danych elektronicznych składających się z klucza publicznego, informacji identyfikujących właściciela klucza publicznego oraz informacji na temat jego ważności, które zostały cyfrowo podpisane przez Jednostkę certyfikującą. Służy do szyfrowania danych przesyłanych w Internecie między Użytkownikiem, a serwerem.
Jednostka certyfikująca - podmiot wystawiający Certyfikat SSL i udzielający licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.
Zamawiający - podmiot który zawiera albo zawarł umowę na rejestrację Certyfikatu SSL lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa.
Nazwa certyfikowanej domeny - adres internetowy (nazwa domeny lub subdomeny) wybrany przez Zamawiającego, dla którego ma zostać wystawiony wskazany w zamówieniu Certyfikat SSL.
Regulamin - niniejszy regulamin o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
E-mail weryfikacyjny - adres e-mail, na który Jednostka certyfikująca przekazuje Zamawiającemu wiadomości dotyczące procedury uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatów SSL, w formie webmaster@Nazwa_certyfikowanej_domeny (np. webmaster@mojadomena.pl gdy Nazwa certyfikowanej domeny brzmi: "mojadomena.pl")

 

 1. Agencja nie jest Jednostką certyfikującą, nie wystawia zatem Certyfikatu SSL, ani nie udziela licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL. Nie jest również stroną umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.
 2. Agencja pośredniczy wyłącznie w procedurze zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL poprzez zamieszczenie na stronie Agencji ofert Jednostek certyfikujących, umożliwienie dokonania zamówienia Certyfikatu SSL na stronie Agencji, przekazanie dokonanego na stronie Agencji zamówienia do Jednostki certyfikującej, uzyskiwanie i udzielanie informacji w zakresie procedury zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.
 3. Agencja nie gwarantuje uzyskania Certyfikatu SSL. Udzielenie licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL zależy wyłącznie od decyzji Jednostki certyfikującej.
 4. Agencja nie świadczy pomocy technicznej w zakresie wykonania umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, w tym nie przyjmuje i rozpatruje reklamacji w tym zakresie. Wszelkie uwagi i reklamacje związane z wykonaniem umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL należy kierować do Jednostki certyfikującej na adresy podane w wiadomości e-mail otrzymanej w trakcie procedury zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL na E-mail weryfikacyjny.
 5. Okres ważności Certyfikatu SSL podany w Specyfikacji Certyfikatu SSL liczony jest od daty jego wydania w sposób określony w § 3 pkt 2.
 6. Instalacja Certyfikatu SSL na serwerze powinna nastąpić w terminie jednego roku od dnia jego wydania. W przypadku braku instalacji w tym terminie Jednostka certyfikująca jest uprawniona do anulowania Certyfikatu SSL.
 7. Certyfikat SSL może zostać zainstalowany dla serwera, który dysponuje adresem IP. Dokładne zasady oraz wymogi co do instalacji Certyfikatu SSL określa administrator serwera, z którego usług korzysta bądź będzie korzystał Zamawiający.
 8. Certyfikat SSL wystawiany jest wyłącznie dla jednej, konkretnej nazwy domeny chyba, że specyfikacja certyfikatu SSL stanowi inaczej.
 9. Po otrzymaniu Certyfikatu SSL w sposób opisany w § 3 pkt 6 poniżej Zamawiający nie może dokonać zmiany Nazwy certyfikowanej domeny.

 

 1. Umowa jest zawierana na czas określony nie krótszy niż rok lub nieokreślony.
 2. Usługa Certyfikatów SSL jest aktywowana w ciągu 24 godzin roboczych po zaksięgowaniu przez Agencja płatności faktury pro forma.
 3. Okres abonamentowy Certyfikatu SSL liczony jest od dnia aktywacji usługi.
 4.  Z chwilą dokonania płatności, o której mowa w pkt 3 powyżej, pomiędzy Zamawiającym a Agencja dochodzi do zawarcia umowy w przedmiocie usługi pośrednictwa w procedurze zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL obejmującej czynności opisane w § 2 pkt 2 Regulaminu.
 5. Agencja przekazuje zamówienie dotyczące Certyfikatu SSL Jednostce certyfikującej.
 6. Zamawiający otrzymuje Certyfikat SSL w trybie wiadomości e-mail przesłanej na E-mail weryfikacyjny.

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia, Regulaminu Jednostki certyfikującej, przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 2. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.