Regulamin rejestracji domen

Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych

Agencja - firma veeo Sp. z o.o. z siedzibą w Krzemienica 303 37-100 Łańcut, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00005592580, posiadająca NIP: 8151799608  i REGON: 361596510.
Domena - ciąg nazw systemu Domain Name System (DNS) wykorzystywany w Internecie, składający się z wyrazów umieszczonych w pewnym poddrzewie struktury DNS
Rejestr domen - rejestr Domen i nazw Domen prowadzony w ramach baz danych utrzymywanych przez Organizacje prowadzące Rejestry Domen.
Rejestrator -  rejestrator domen internetowych lub inny podmiot dokonujący rejestracji nazwy oraz obsługi związanej z utrzymaniem domeny w Rejestrze domen.
Rejestracja domeny - umieszczenie przez Rejestratora domeny oraz przypisanej jej nazwy wraz z  odpowiadającymi  jej  adresami  serwerów  DNS  w  pliku  strefy odpowiadającym  nazwie rejestrowanej domeny, w głównym serwerze DNS tej strefy.
Organizacje  prowadzące rejestr domen - podmioty umocowane do administrowania oraz zarządzania domenami oraz przypisanymi do nich nazwami domen.
Abonent – podmiot, na którego rzecz ma nastąpić rejestracja domeny internetowej i którego dane zostały podane Triso.pl jako dane abonenta domeny.
Regulamin - niniejszy regulamin o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez agencja  usługi polegającej na pośrednictwie w rejestracji i utrzymaniu domen internetowych.
 2. W zakres usług świadczonych przez agencja, których dotyczy niniejszy Regulamin, wchodzą czynności związane z obsługą Rejestracji domeny oraz jej nazwy,  a także czynności związane z utrzymaniem domeny i jej nazwy w odpowiednim Rejestrze prowadzonym przez Organizacje ogólnokrajowe i międzynarodowe prowadzące Rejestry nazw domen
 3. Korzystanie z usługi rejestracyjnej warunkowane jest zaakceptowaniem przez użytkownika warunków niniejszego regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Agencja świadczy usługi rejestracyjne polegające na pośrednictwie w rejestracji domen internetowych na rzecz Abonentów.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Rejestracji i obsługi domeny i jej nazwy jest Umową abonamentową, na podstawie której Abonent za wynagrodzeniem zleca Agencji Rejestrację domeny i wskazanej przez niego nazwy w odpowiedniej Organizacji prowadzącej rejestr oraz powierza agencję obsługę administracyjną zarejestrowanej domeny  wykonywaną względem Organizacji prowadzącej rejestr w imieniu i na rzecz Abonenta.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi rejestracyjnej skutkuje jednoczesnym udzieleniem agencji upoważnienia do reprezentacji Abonenta przed Rejestratorem.
 4. W odniesieniu do rejestracji domen polskich („.pl”), agencja nie ponosi odpowiedzialności za działania Abonenta niezgodne z warunkami rejestracji domen wskazanymi przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową jednostkę badawczo – rozwojową z siedzibą w Warszawie (NASK).
 5. W odniesieniu do rejestracji domen globalnych, generycznych, europejskich i zagranicznych, agencja nie ponosi odpowiedzialności za działania Abonenta  niezgodne  z  warunkami  rejestracji domen wskazanymi przez Organizacje prowadzące rejestry tych domen.
 6. W celu rejestracji domeny i jej nazwy, agencja działając na rzecz i w imieniu Abonenta, zawiera umowę z odpowiednią Organizacją prowadzącą rejestr na rejestrację i utrzymanie domeny

 

 1. Usługa rejestracji i utrzymania domeny stanowi usługę, która może być świadczona w sposób ciągły w następujących po sobie okresach rozliczeniowych. Podstawę świadczenia takiej usługi stanowi nowo zawierana umowa na kolejny okres rozliczeniowy.
 2. Domeny są odnawiane przez Organizacje prowadzące rejestr według harmonogramu zapisanego w systemie tej Organizacji.
 3. Agencja w przypadku braku odnowienia Usługi rejestracji i obsługi domen lub opóźnienia Abonenta w zakresie terminu zapłaty warunkującego odnowienie usługi, nie  ponosi odpowiedzialności za wyrejestrowanie domeny lub utratę przez Abonenta prawa do nazwy domeny.
 4. W przypadku przekroczenia przez Abonenta terminu zapłaty warunkującego odnowienie usługi rejestracji i obsługi domeny, który nie spowodował całkowitej utraty prawa do nazwy domeny,
  agencja podejmie na wniosek Abonenta działania zmierzające do przywrócenia Abonentowi pełnego prawa do posługiwania się nazwą domeny. W takim przypadku agencja ma prawo obciążyć Abonenta dodatkową opłatą za przeprowadzenie właściwych czynności.

 

 1. Umowa jest zawierana na czas określony nie krótszy niż rok lub nieokreślony.
 2. Usługa Rejestracji domeny jest aktywowana w ciągu 24 godzin roboczych po zaksięgowaniu przez agencja płatności faktury pro forma.
 3. Okres abonamentowy Rejestracji domeny liczony jest od dnia aktywacji usługi.
 4. Z chwilą dokonania płatności, o której mowa w pkt 3 powyżej, pomiędzy Abonentem a agencja dochodzi do zawarcia umowy w przedmiocie usługi pośrednictwa w procedurze zawarcia umowy w przedmiocie Rejestracji domeny w odpowiedniej Organizacji prowadzącej rejestr.
 5. Aby odstąpić od umowy Abonent nie dokonuje płatności za usługę na kolejny okres rozliczeniowy

 

 1. Abonent  akceptując niniejszy  Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych w celu nawiązania, ukształtowania treści, wykonania, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Abonent wyraża zgodę na przekazanie przez agencja, a następnie wykorzystywanie przekazanych danych osobowych przez Organizacje prowadzące rejestr i Rejestratorów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie Usług.

 

 1. Abonent ma prawo do złożenia reklamacji, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna określać: Abonenta, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje składane przez Abonenta nie mogą dotyczyć:
  • rejestracji usługi w złej wierze lub niezgodnie z prawem;
  • zgłoszenia roszczeń do danej usługi przez inny podmiot;
  • utraty danych autoryzujących do usługi niezawinionej przez Usługodawcę i następstw tego zdarzenia;
  • wykorzystania usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem;
  • utraty danych autoryzujących do panelu administracyjnego Abonenta niezawinionych przez Usługodawcę i następstw tego zdarzenia,
 5. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w punkcie 7.4 powyżej, Abonent zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Okresu uzupełnienia reklamacji przez Abonenta nie jest wliczany do terminu jej rozpatrzenia.
 6. Wysokość roszczenia Abonenta niebędącego Konsumentem nie może przekraczać wartości wniesionej opłaty abonamentowej za świadczone usługi, które są przedmiotem roszczenia. Odpowiedzialność Usługodawcy i łączna wartość odszkodowania będzie liczona od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę, zgodnie z postanowieniami punktu 7. 1 - 7.5 niniejszego Regulaminu.
 7. Usługodawca ma prawo do żądania od Użytkownika dodatkowych informacji zmierzających do wyjaśnienia okoliczności zawartych w reklamacji.

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia regulaminu Organizacji prowadzących rejestr, przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 2. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.